• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Výchovný poradca

Výchovný poradca - Mgr. Katarína Kováčová

Výchovný poradca:

- je odborníkom prvého kontaktu v systéme výchovného poradenstva na školách  

- je jedným z článkov systému výchovného poradenstva,ktorý tvoria: Centrum poradenstva a prevencie, špeciálnopedagogická poradňa,    detské informačné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg

- pôsobí v základných, stredných, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach

- je pedagogickým zamestnancom školy, úlohy si plní popri svojej pedagogickej činnosti

- plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie delikventného a    problémového vývinu, zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti

- poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým zamestnancom

Aké sú úlohy výchovného poradcu na škole?

Úlohy informačné: poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných, poradenských informácií pre žiakov, rodičov a pedagógov,

Úlohy odborno-metodické: ide o poskytovanie odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim, vychovávateľom.

Úlohy diagnostické: v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód prístupu k problémovým žiakom a pod.

Úlohy poradenské: ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov (osobnostných, študijných, profesijných)

Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

- ak sa objavujú  zlé vzťahy v triede, doma,

- ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho,

- ak  pribúdajú problémy s učením, so správaním,

- ak máte potrebu poradiť sa, vyrozprávať, zdôveriť...

Ak potrebujete pomoc alebo radu, skontaktujte výchovnú poradkyňu  kedykoľvek po dohode, alebo  počas konzultačných hodín pre rodičov a žiakov:

Kontakt:  Mgr. Katarína Kováčová

Tel.: 058 / 488 10 73 – sekretariát školy

Email: zshviezdoslavova1@gmail.com

Konzultačné hodiny: streda 13:30 – 14:30 hod.

Na konzultáciu je potrebné  dohodnúť si termín vopred cez Edupage.

Žiaci majú možnosť konzultovať kedykoľvek v priebehu prestávok či po vyučovaní.

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ