• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Výchovný poradca

Výchovný a kariérový poradca - Mgr. Katarína Kováčová

Výchovné poradenstvo:

          - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov  

          - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi,

            vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou

Kariérové poradenstvo:

          - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

          - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

          - usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

          - informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

          - umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy

          - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

 

Ø Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční :

·  v riadnom termíne 22. marca 2023

·  v náhradnom termíne 4. apríla 2023 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

Prijímacie konanie na SŠ:

     Každý žiak si môže podať 4 prihlášky na SŠ - z toho 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou a 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky. Termíny podávania prihlášok na jednotlivé SŠ ako aj podmienky prijímania na SŠ budú zverejnené podľa usmernennia MŠVVaŠ SR a jednotlivých SŠ. Elektronické prihlášky vypĺňa zákonný zástupca a žiak. ZŠ potvrdí údaje na prihláške.

Ø Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

a) v prvom kole prvý termín 4. - 5. mája 2023

b) v prvom kole druhý termín 9. - 10. mája 2023

c) v druhom kole 20. júna 2023

Ø  Talentové skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia:

      a) prvý termín 2. - 3. mája 2023

      b) druhý termín 11. - 15. mája 2023

Ø  Talentové skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách sa uskutočnia v čase:

      a) prvá fáza - termín overenia športového nadania od 21. marca - 14. apríla 2023.

      b) druhá fáza - termín overenia zdravotnej spôsobilosti od 2. mája - 15. mája 2023.


Nezabudnite sledovať stránku Školského výpočtového strediska www.svsbb.sk a www.svsmi.sk ako aj stránky stredných škôl s aktuálnymi informáciami.


Zoznam všetkých stredných škôl na Slovensku si môžete stiahnuť tu.


Pri výbere SŠ si môžete pomôcť aj informáciami, ktoré nájdete na stránkach:

Ø Prehľad škôl a školských zariadení na Slovensku:

http://mapaskol.iedu.sk/

https://www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-stredne/

Ø Výchova a vzdelávanie v stredných školách:

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Ø Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl:

https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo/aktualne-analyzy-nezamestnanosti-absolventov-strednych-skol.html?page_id=10648

Ø „Ako na stredné školy?“ - súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách, zoznam všetkých SŠ na Slovensku:


https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf

https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267


Ø Duálne vzdelávanie:

všetko o duálnom vzdelávaní vrátane videovizitiek niektorých odborov:

http://dualnysystem.sk/

Ø Školské výpočtové stredisko:

https://www.svs.edu.sk/

Ø Profilové predmety na prijímacie konanie na SŠ:

https://www.minedu.sk/data/att/17510.pdf

Ø  Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce:

Zoznam tu

O prípadných zmenách a aktuálnych informáciách Vás budem priebežne informovať.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok, resp. ak potrebujete pomoc, ma prosím kontaktujte emailom, telefonicky, príp. osobne po dohodnutom termíne.


 


OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ